Política de Protección de Datos Persoais da empresa GALISIM RESIDENCIAL


En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (GDPR), Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPDCP, 15/99), Regulamento de Desenvolvemento da LOPDCP (Real Decreto, 1720/2007, de 21 de decembro), informámoslle da Política de Protección de Datos Persoais, no que se refire ó tratamento dos datos persoais, é a que se detalla a continuación.

Responsable do tratamento dos datos persoais

O responsable do tratamento é a persoa xurídica que determina os fins e medios do tratamento de datos persoais. En outras palabras, o responsable decide como e con que finalidades se tratan os datos persoais.
Ós efectos da presente Política de Protección de Datos, o responsable do tratamento dos datos persoais e:

• Razón social: GALISIM RESIDENCIAL, SLU
• NIF: B-70.455.902
• Domicilio social: Polígono Industrial A Tomada – 15940, A Pobra do Caramiñal, A Coruña
• Teléfono: 881 957 994
• Actividade: Actividades inmobiliarias.

¿Que datos persoais tratamos e como os protexemos?

Un dato persoal é toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable.
Para as finalidades establecidas nesta Política de Privacidade, o responsable recolle e trata os datos persoais que se explican en cada tipo de tratamento, e que dependerán dos diferentes servizos que solicite ou a relación contractual que manteña coa nosa entidade.
A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade axeitadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.
Vostede garantiza e responde, en calquera caso, da veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais proporcionados e comprométese a mantelos debidamente actualizado

Tratamento de datos de “Clientes”

1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?

• Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
• Datos financeiros: conta bancaria, datos tarxeta crédito.
• Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións.
• Datos relativos a transaccións: produtos e servizos subministrados.

2.¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilita para a xestión dos datos dos clientes da empresa, para manter a relación comercial, a xestión contable, administrativa e de facturación, así como as obrigas fiscais.
Os datos persoais proporcionados consérvaranse mentres se manteña a relación comercial. Se decide cancelar os seus datos persoais, estes poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigacións fiscais e contables, e serán eliminados unha vez fosen prescritos ditos prazos legais ou aqueles que sexan de aplicación.

3. ¿Cal é a la lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumprimento dunha obrigación legal do responsable.


4. ¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Realizarase cesións a entidades financeiras para que estas poidan analizar a concesión dun préstamo hipotecario ao cliente.
Tamén se realizan as cesións que sexan necesarias a organismos públicos por obrigación legal.
Non se prevé transferencias internacionais de datos persoais

Tratamento de datos de “Contactos e potenciais clientes”


1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?


• Datos identificativos: nome, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.


2. ¿Con qué finalidade tratamos os sus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite no formulario de contacto para a xestión de datos de contactos comerciais e de potenciais clientes.
Tamén se prevé a finalidade de publicidade e prospección comercial, para a cal se solicita o consentimento expreso do interesado.
Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial. Se decide cancelar os seus datos persoais, estes serán eliminados da nosa base de datos de contactos.

3. ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se lle solicita.

4. ¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

No se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade.
Tampouco se prevé transferencias internacionais de datos persoais

Tratamento de datos de “Provedores”


1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?


• Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
• Datos financieiros: conta bancaria.
• Datos académicos e profesionales: profesión, cargo, titulacións.
• Datos relativos a transaccións: produtos e servizos entregados.

2. ¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite xestión dos datos dos provedores da empresa, para manter a relación comercial, a xestión contable, administrativa e de pagos, así como as obrigacións fiscais.
Os datos persoais proporcionados se conservarán mentres se manteña a relación comercial. Se decide cancelar os seus datos persoais, estes poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigacións fiscais e contables, e serán eliminados unha vez prescriban ditos prazos legais ou aqueles que sexan de aplicación.


3. ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumprimento dunha obrigación legal do responsable.

4. ¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade, salvo as que sexan necesarias a organismos públicos por obrigación legal.
Tampouco se prevé transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Empregados”


1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?


• Datos identificativos: nome, DNI, data nacemento, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, firma, imaxe.
• Datos de características persoais: Sexo, estado civil, nacionalidade, idade, data e lugar de nacemento e datos familiares.
• Datos de circunstancias sociais: licenzas e permisos.
• Datos económico-financeiros: conta bancaria, datos de nómina, deducións impositivas, outras retencións (no seu caso).
• Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións.
• Datos de control de presenza.

 

2. ¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para a xestión da relación laboral, a xestión de nóminas, a xestión administrativa e de pagos, o cumprimento das obrigas fiscais e laborais da empresa, control de accesos, a xestión de formación e o desenvolvemento profesional, e a prevención de riscos laborais.
Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación laboral. Si unha vez rematada a relación laboral vostede decide cancelar os seus datos persoais, estes conservaranse ata que non prescribisen os prazos legais definidos pola normativa contable, fiscal e laboral, e unha vez transcorrido ditos prazos os seus datos serán eliminados do noso sistema.


3. ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?


A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dun contrato laboral, así como o cumprimento dunha obriga legal do responsable.

4. ¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Realízanse as cesións que sexan necesarias a organismos públicos por obrigación legal: Axencia Tributaria, Seguridad Social, Mutua, etc.
Tamén se realizan cesións de datos para fins lexítimos relacionados coa actividade da empresa:
• Será necesario comunicar os datos bancarios (NIF, nome e apelidos e número de conta) ás entidades financeiras que interveñen no pago das nóminas.
• Así mesmo, nos casos nos que sexa necesario xustificar os gastos de persoal en algunha axuda, actividade formativa ou proxecto financiado con fondos públicos, os datos de nómina poderían ser comunicados ás administracións públicas responsables da avaliación de ditas axudas e/ou proxectos, en cumprimento da lexislación vixente.
Non se prevén transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de “Candidatos de emprego”


1. ¿Que tipo de datos persoais tratamos?


• Datos identificativos: nome, DNI, data nacemento, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, imaxe.
• Datos de características persoais: Sexo, estado civil, nacionalidade, idade, data e lugar de nacemento.
• Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións.

2. ¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para a xestión dos procesos de selección da empresa.
Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres o interesado non haxa retirado o consentimento para poder seguir gardando o seu curriculum vitae para futuros procesos de selección. Se decide cancelar os seus datos persoais, estes serán eliminados da nosa base de datos de candidatos de emprego.


3. ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se lle solicita.

4. ¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Non se van a realizar cesións.
Non se prevé transferencias internacionais de datos persoais.

¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?


De conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos, vostede ten unha serie de dereitos en relación co tratamento dos seus datos persoais. O exercicio destes dereitos será de balde para vostede, excepto nos casos nos que se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente por repetitivas.

Estes dereitos son os seguintes:

a.Dereito de información: vostede ten dereito a ser informado de xeito conciso, transparente, intelixible e de fácil acceso, con un linguaxe claro e sinxelo, sobre a utilización e tratamento dos seus datos persoais.

b. Dereito de acceso: vostede ten dereito a solicitarnos en calquera momento que lle confirmemos se estamos tratando os seus datos persoais, a que lle facilitemos acceso aos mesmos e á información sobre o seu tratamento e a obter unha copia de ditos datos. A copia dos seus datos persoais que lle facilitemos será de balde se ben a solicitude de copias adicionais poderá estar suxeita o cobro dunha cantidade razoable baseada nos costes administrativos. Pola nosa parte, poderemos pedirlle que acredite a súa identidade ou requirirlle máis información que sexa necesaria para xestionar a súa solicitude.

c. Dereito de rectificación: vostede ten dereito a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos, non actualizados ou incompletos que lle incumban. Tamén poderá solicitar que se completen os datos persoais que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.

d. Dereito de supresión: vostede ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins para os que foran recollidos. Non obstante, este dereito non é absoluto, de xeito que a nosa organización poderá seguir manténdoos debidamente bloqueados nos supostos previstos por la normativa aplicable.

e. Dereito a limitar o tratamento: vostede ten dereito a solicitar que limitemos o tratamento dos seus datos persoais o que significa que poderemos seguir almacenándoos, pero non seguir tratándoos se se cumpre algunha das seguintes condicións:

que vostede impugne a exactitude dos datos, durante un prazo que permita ó responsable verificar a exactitude dos mesmos;
o tratamento sexa ilícito e vostede se opoña á supresión dos datos e solicite no seu lugar a limitación do seu uso;
a nosa entidade xa non necesite os datos para os fins do tratamento, pero vostede os necesite para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións;
vostede se opuxese o tratamento, mentres se verifica se os motivos lexítimos da nosa entidade prevalecen sobre os seus.

f. Dereito á portabilidade dos datos: vostede ten dereito a que os seus datos sexan transmitidos a outro responsable del tratamento en un formato estruturado, de uso común e lectura mecánica. Este dereito aplicase cando o tratamento dos seus datos persoais estee baseado no consentimento ou na execución dun contrato e dito tratamento se efectúe por medios automatizados.

g. Dereito de oposición: Este dereito permítelle opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfiles. Non poderemos atender ó seu dereito soamente cando tratemos os seus datos no caso de que acreditemos motivos lexítimos para o tratamento ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

h. Dereito a non someterse a decisións automatizadas, incluídos perfiles: Este dereito permítelle non ser obxecto dunha decisión baseada soamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfiles, que produzan -ditas decisións- efectos xurídicos ou lle afecten de modo similar. Salvo que dita decisión sexa necesaria para a celebración ou execución dun contrato, este autorizada por unha lei ou se base no consentimento.

i.Dereito a retirar o consentimento: nos casos nos que obtivemos a seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais en relación con determinadas actividades (por exemplo, co fin de enviarlle comunicacións comerciais), poderá retiralo en calquera momento. De esta forma, deixaremos de realizar esa actividade concreta para á que nos consentira previamente, salvo que exista outra razón que xustifique a continuidade do tratamento dos seus datos con estes fins, nese caso, notificarémoslle dita situación.

j.Dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control: vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 100 099 - 912 663 517 (www.agpd.es), ou na dirección electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

Poderá exercitar os seus dereitos antes indicados enviándonos unha comunicación ó noso Departamento de Atención ao cliente, ou mediante un correo electrónico a hola@casangular.com, acompañando un documento acreditativo da súa identidade e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.
Os interesados poden obter información adicional sobre os seus dereitos na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es.